הלא ןכשמל תומורת
:לולכי ,ד'יה סיסקובא הלא תקדצה ש'ע ינרות ינחור זכרמ - "הלא ןכשמ"
.שדח אביקע ינב ףינס
.תובבל בוריקל הארוה תיבו שרדמ תיב ,תסנכ תיב
."ןולאכו הלאכ" חרופ ןג םקוי ינחורה זכרמל ביבסמ
.הנידמה ישארו םינבר ,תורדשב החפשמה תיבב רקיבש ראמע המלש ברה ןויצל ןושארה לש םתכרב תא םג הלביק המזויה

(2005 ראורבפב 17) ה"סשת 'א רדאב 'ח ישימח םויב ה"יא םייקתי הניפה ןבא תחנה סכט
.תורדשב תינוריעה היירפסה לומ ,15:30 העשב

:תומורתל
08-6899201 תורדש 5 רואינש ןמלז ,ןתנוהיו המיס סיסקובא תחפשמ
052-8574348 ןר 052-5568015 ןתנוהי דיינ
."ד"יה הלא ןכשמ" ש"ע ,636365 ןובשח ,ש"ב 191 ףינס ,(46) דסמ קנב