.ד"יה סיסקובא הלא לש התומדל םיווק
.(24-05-87) ז"משת רייאב ה"כ הדיל ךיראת ,300847084 ז"ת סיסקובא ןתנוהיו המיס תב הלא
.הקורוס םילוח תיבב ה"סשת טבש א"י םויב הרטפנ .יליזרב םילוח-תיבב הדלונ

.בקעי רימתו ןרק ןר תימולשל תוחא .םידלי השימח ןיבמ תיעצמא הדלי הלא

"וילע רכינ ומשו" רמאנש ומכ תדחוימ המצועו הבר תועמשמ לביק םימיל ךא תודחוימ תונווכ אלל הל ןתינ הלא םשה

תוננגה לע הבוהא דואמ התייהו םייתד םינגב הכנחתה הלא .דואמ ריעצ ליגמ רבכ הב ולגתנ התמכוחו הייפוי
.דימת החמשו רשואמ וחרז תולוגעה היינפו לטלוטמה הרעש .םידליהו

ןוימ רחאל "ןולא םיעדמ" רפסה תיבל הלבקתה 'ב התיכבו "ליג" יתכלממה רפסה תיבב תורדשב הלא הדמל 'א התיכב
תידוחיי תוליעפ ללוכ ס"היב .ץראב םידדובה ןיבמו ונימב דחוימ רפס תיב והז .ןמציו ןוכמ לש הסינכ ינחבמו
הפשב ההובג הטילש הלאל הנקהש המ ,התיכב תירבעב הלימ אלל תילגנא דומילו םיכופה םימי ,תיגולוקא העוב ומכ
.תילגנאה

.תרגסמה תא התביזע רחאל םג רשק לע הרמשו תיבבו םידומילב תורבחו םירבח תפקומ התייה דימת הלא
זרא לש "לארשיב קר" תינכותהמ "רומיל" לש התומד תא םלגלו ברעה תבכוכ תויהל הלא הרחבנ 'ו התיכ םויס תביסמב
.הלא לש ברה הנורשיכ םג ומכ ,הלוכ ריעה תחיש תויהל הכפה הגצהה .יאנב הנרואו לט

התיכב הדמל רשאכ 'ז התיכב .הגצהב ףושחמ םע עיפוהל ,תועינצה ללגב ,הלא הבריס ,'ו התיכ םויס תגצהב רבכ
הלחהו תינרות תוקזחתהו תודהיל תוברקתה לש םימדקתמ םיבלשב התייה רבכ איה יללכה ףיקמה תרגסמב תיעדמה
.התנומא תא תמאות אלש תרגסמב תדמול איהש ךכ לע תרסייתמ
המוקמ היה הזש ונלוכל רורב דבעידבו הייבצ תנפלואב דומלל הרבעו יטסרד יוניש לע הלא הטילחה 'ח התיכב
.יעבטה

תולועפ הברה ךכ לכ עצבל לגוסמש םדא ראתל ןתינ ךכ קר .תומדא יילע ךאלמ לש גוסכ הגהנתה ,םירצקה הייחב ,הלא
לכ תא קיפסהל ידכב ,הצר ינא" :ב"י התיכ לש תועשה תכרעמ לע הבתכש יפכ ,לוכה קיפסהל התצרש הארנכ .ליבקמב
"עיצמ םלועהש המ

.ללכב הרומו הבר דוביכו טרפב םאו בא דוביכל המגוד השמיש הלא
.וז הדימב התוא םיבבוסה תאו המצע תא ןקתל הלדתשה דימתו בושחו יזכרמ אשונ דימת היה ןושלה תרימש אשונ
.התומ רחאל המכו המכ תחא לעו התומ ינפל יוקיחל לדומ תויהל ויה םיכירצ התועינצו היתוכילה

.םירחאל הנתנו המצעמ החקל תלוזל הרזעבו םירחאל הניתנב .ךכ לע ועדי אלש הלדתשה םירחאה ןעמל התשע רשאכ
.הבוט הלימב הרזע דעו ןוזמ ירצומ לש הקולחמ ,דימת היניעמ שארב ויה םימחרהו דסחה תדימ
הזשו םיכנ ,םילבגומ ,םיקקזנ םישנא שיש ךכ לע הרביד דימת .םלועה ןוקיתב הקסעו םלועה תוגונעתמ הטיעמה הלא
.רתסב ןתמ לש ךרדבו התלוכי יפכ רוזעל החיטבה לבא ןגוה אל
.תובבל בוריקו תלוזל הרזע לש תרגסמב ימואלה תורשל בדנתהל הלא הנווכתה היתוכילהו דחוימה היפוא לשב

.קוחרמ ועמשש ןיבו בורקמ התוא וריכהש ןיב ,םיבהוא ןומה הביבס רוציל הלא החילצה םינשב ריעצה הליגב
"ךוקחרי ךישעמו ךוברקי ךישעמ"
בקעי רימת היחא םע הרזח ,דואמ הליעפ התייה וב ,אביקע ינב ףינסב תוליעפה המייתסה רשאכ ,ןורחאה המויב
הלעמל הלצא בשי התשע איהש המש ,קפס לכל לעמ רורב היה ןמזה ותואב .התיבה ךרדב התוא התוולש הרבח םעו היחיש
לש קוביח ךותו היחא לע הצפק איה יעבט ןפואבש ךכ ותוא ליעפת איה הדוקפ םויבש ,חומב "הדובעה ןחלוש" לע
.ושפנ תא הליצמו השפנ תא תרסומ ,ולש םייחה לע הנגמ הנמאנו הרוסמ תבהוא תוחא
ןיב רבחלו ולוכ לועב לודג םיימש םש שודיק תושעל החילצהו הייח תא הבירקהו ויח תא הליצה הז הרובג השעמב
.םידוהי אלו םידוהי ןיב ,םייתדל םיינוליח

םלועה לכ תא רבחל החילצה ייווד שרע לע הבכשו הלווע ינב לש םאסק ירימ העגפנש אב תשרפ שדוק תבש יאצוממ
.םיברב םיימש םש שדקלו םלוע ארובל םינונחתו תוליפתב

,רמע המלש ברה ןויצל ןושארה תושרב הרותה ימכח תצעומ הסנכתנש ינפל אל ,שדוק תבש ברעב םלועהמ הרטפנ הלא
.םירחא םילודג םיכוז אל הזלו תוומה ןמז תא קוספל ידכב םירחא םילודגו והילא יכדרמ ברה

.האג ךא תבאוכ הנידמו החפשמ התריטפ רחאל הריתוה הלא
.תובר םינשב תושעל ולכוי אל המואהו רודה ילודגש םיבר םישעמ תושעל החילצה ריעצה הליג תורמלש הדליב האג

תקדצה םש לע הנביש "הלא ןכשמ"ב הלא לש הלעופו הרכז תא חיצננ ה"עבש ךכב ונלש המחנה
תא וכישמתש ךרדלו םידומילל הירבחו היתורבח ,םכתרזעב הרכז תא חיצננ דועו ,ד"יה הלא
.הרכז תא וחיצנתו הכרד
"הלאה ץעכ ונכותב עוטנ היהיו םלועל חכשי אל ךתרובג השעמו ךייפוי הלא"
!ןמא - ךורב ךרכז יהי