. ד'יה סיסקובא הלא תקדצה ש'ע ינרות ינחור זכרמ - "הלא ןכשמ"
הככוסו הנגה הפוגבש סיסקובא הלא הרובגב הלפנ םימסאק תוצצפ ולפנ הב ,ריעה תורדשב
.ריעב אביקע ינב ףינסב הכרדהמ הרזחשכ ה"סשתה אב תשרפ שדוק תבש יאצומב וייח תא הליצהו ט"לדבי היחא לע

שיא יפלאו הנידמהו להקה ישאר דמעמב תורדש ריעב הרבקנו המימשה הרעסב התלעו התמשנ האצי טבשב א"י ישיש םויב
. התייוולהל ואבש הרענו רענ השיאו

תורדשב אביקע ינב ףינסב הכירדמו הכינח ,התזע היבצ תנפלואב ,ב"י התיכב הדמל הלא
תישארב) "בלחמ םייניש ןבלו ןיימ םייניע ילילכח" רמאנ הילע ,םייח תחמש תלעב ,היתוכילהב העונצ התייה הלא
היכינח לכ לע תצרענו הבושק ,תיתורבח ,ללכה ןעמל תמרותו תכמות , םידסח תלמוג ,תיתימא הרענ , (12- ט"מ
.היתורבהו

תוליעפה ימוחת תא לולכיש תקדצה םש לע תורדשב ינרות -ינחורה זכרמה תמקה לע ,תאזב םיזירכמ ונא
. ל"ז החונמה לש
: ויהי הז זכרמב
שדח אביקע ינב ףינס
.תובבל בוריקל הארוה תיבו שרדמ תיב, תסנכ תיב
."ןולאכו הלאכ" חרופ ןג םקוי ינחורה זכרמל ביבסמ
הנידמה ישארו םינבר ,תורדשב החפשמה תיבב רקיבש ראמע המלש ברה ןויצל ןושארה לש םתכרב תא םג הלביק המזויה
.
( 2005 ראורבפב 17 ) ה"סשת 'א רדאב 'ח ישימח םויב ה"יא םייקתי הניפה ןבא תחנה סכט
.תורדשב תינוריעה היירפסה לומ , 15:30 העשב

לוריבג ןבא המלש 'ר וירבד תא טטצל הגהנ הלא
? ארובה לצא דבוכמה םדאה ינבמ הזיא "
"הערה תא לובסיו הבוטה לע הדויש ימ

םלוע תורודל תילארשיה המואל ודמעי התוכזו הרכז
,בל ברקמ הכרבב

סיסקובא המיסו ןתנוי
הלהנהה דעו ירבחו
.סיסקובא הלא םש לע החצנהה זכרמל

:תומורתל
08:6899201 תורדש 5 רואינש ןמלז ,ןתנוהיו המיס סיסקובא תחפשמ
052:8574348 ןר 052-5568015 ןתנוהי דיינ
."ד"יה הלא ןכשמ" ש"ע ,636365 ןובשח ,ש"ב 191 ףינס ,(46) דסמ קנב