"הלא ןכשמ" הניפה ןבא תחנה סקט
.םייחה ךותמו ןוצרו תופיאש ךותמ םימשגתמה תומולח םנשי
.שאה ךותמ םשגתמ הלא ךמולח .שאה ךותמ םימשגתמש תומולח םנשי
.ךיתוינכות תא הקיספהו ךייח תא העדגש םסאקה שא
.לכוא וניא רעוב הנסה תא האור אוהש רמוא ונבר השמש הרותב בותכ
.דימת ונבילב היהתש לוכה השענ ונא .לכוא וניא לבא רעוב הלא ךלש הנסה
.ונל ולכות אל ונביואל םירמוא ונא "הלא ןכשמ"ל הניפה ןבא תא םיחינמ ונא רשאכ םויה
.וניתומולח תא ועדג אלו ונחור תא ורבש אל םהש םיחיכומ ונא

ןכשמ םיקהל שי הלווע ינב ידיב ,הלילח חצרנ לכ לעש ,לארשי תלשממל הרוק ינא
.לארשי ץראב רתוי הקזח הזיחא הווהיו רורטל הבושת הווהיש

.תינימש תדימלת ראשית םלועלש הלא
.הידוהי איהש ךכב התמשא לכש .הרענ לש ךויח םע 17 תב ראשית םלועלש הלא
עגרכ םיבצינש ולא םיבושח םישנאו ונחנא ד"סבש חיכוהלו רמול ידכב הפ ונסנכתנ .הלא
.ךרכז תא חיצננו האלפנה ךכרד תא ךישמהל ידכב לוכה השענ ,ןכשמה םקוי וב םוקמה לע

.ונרוזאב טקש גשוה תעגפנש םוימו ולא םיעגרל ןוכנ .הלא
.השדח ךרדל ינמיה ןמסה היהיו ןורחאה היהי ךנברוקש םיווקמ ונא
.הלא לש הכרדב םולשה תא השענ ןאכמו הלא ןכשמל ואוב םימעה לכ ינב תא הפמ ןימזמ ינא
."םימעה לכל הרקי הליפת תיב יתיב יכ" קוספה םיוקיו

:רמולו עגרל םכתא קבחל ושרה
תיקנע הדות הריקומו הכירעמ ,הדומ תבחרומה סיסקובא תחפשמ
םימחה םישנאה לכלו ריעה שאר ,ךוניחה תרש ,הלשממה שארל
.םעה תרוביגו ונתריקי לש הרכז תא חיצנהל ונדיב םיעיסמש