אמאמ בתכמ
.קבחל לכוא אל ךתואש םויה

.קשנל לכוא אל ךתואש םויה

,חיצנהל לכוא קר ךתואש םויה

.תמלח םהילעש םירבדב

,תודוהל הצור ינא
,תורשפאה תא יל ןתנש ימ לכל
ךרכז תא חיצנהל
ךישמהלו
.וקיספה הלווע ינבש המ תא